ඔබේ බව්වා ඔබේ හොඳම මිතුරා වේ

මිනිස් මිතුරන්ගේ ලක්ෂණයක් නම්, පොදුවේ ගත් කල, ඔබ ඔවුන්ට වරදක් කළ සෑම අවස්ථාවකම ඔවුන් මතක තබා ගන්නා අතර ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාම එය ඔබට එරෙහිව තබා ගනු ඇත. අනෙක් අතට, බල්ලන්ට දුර්වල මතකයේ “තෑග්ග” ඇත. එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට ඔවුන්ගේ වලිගය සමග සෙල්ලම් හැකි බවත්, ඔවුන්ගේ ආහාර වලින් ඈත් කළ හැකි බවත්, ඔබේ හිතේ හැටියට ඔවුන්ගේ කන් ඇල්ලිය හැකි බවත්ය. […]